Internet Satelital amb Antenes d'Orientació AutomàticaCodi d'Ètica Professional NASSAT

Ètica i Bones Pràctiques

Introducció

Els principis ètics que orienten la nostra actuació també fonamenten la nostra imatge d'empresa sòlida i fiable.
Aquest Codi d'Ètica reuneix les directives que s'hauran d'observar en la nostra acció professional per assolir estàndards ètics cada vegada més elevats en l'exercici de les nostres activitats. El mateix reflecteix la nostra identitat cultural i els compromisos que assumim en els mercats en què actuem.

Abast

Aquest Codi d'Ètica s'aplica a tots els administradors i empleats de NASSAT.

Principis generals

NASSAT té la convicció que, per consolidar-se i desenvolupar-se, ha de partir d'objectius empresarials i principis ètics estrictes que siguin compartits pels administradors i empleats de l'empresa.

Actuem en el mercat de les noves tecnologies tenint en mira el desenvolupament continu, el lideratge d'acompliment i la satisfacció dels clients. Entre els nostres objectius més importants és mantenir la reputació d'empresa sòlida i fiable, conscient de la nostra responsabilitat social i empresarial, que busquen obtenir resultats en forma honesta, justa, legal i transparent.

El nostre accionar sempre ha d'estar permanentment marcat per la integritat, la confiança i la lleialtat, així com pel respecte i la valorització de l'ésser humà, en la seva privacitat, individualitat i dignitat. Rebutgem qualsevol actitud guiada per prejudicis relatius a l'origen, grup ètnic, religió, classe social, sexe, color, edat, incapacitat física i qualsevol altra forma de discriminació.

Creiem en la importància de la responsabilitat social i empresarial, com a empresa compromesa amb les comunitats en què actua, i que aquesta responsabilitat s'exerceix plenament quan contribuïm amb accions en pro de les comunitats.

Administradors i empleats s'han de comprometre a vetllar pels valors i la imatge de l'empresa, mantenir una postura compatible amb aquesta imatge i aquests valors ia actuar en defensa dels interessos dels clients i de l'Empresa. La recerca del desenvolupament de la nostra empresa s'ha de donar amb base a aquests principis, amb la confiança que les nostres accions estan guiades pels més elevats estàndards ètics i per l'estricte respecte a la legalitat.

Responsabilitats dels administradors

Cal als principals executius de l'empresa, en l'exercici de les seves activitats:

Integritat professional i personal

Relacions amb els Clients

Relacions en l'Ambient de Treball

Relacions amb el sector públic

Relacions amb els Proveïdors

Relacions amb Competidors

Gestió del Codi d'Ètica

Comitè d'Ètica

Disposicions finals

La divulgació i compliment de les normes de conducta estan disposats a la Circular Normativa Interna.